Regulamin

REGULAMIN WARSZTATÓW FILMOWYCH (pobierz w PDF)

I. Informacje ogólne:

§1
Warsztaty Filmowe (zwane dalej „Warsztatami”) są imprezą odbywającą się w ramach Norwesko-Polskiej Akademii Filmu i Fotografii.

§2
Norwesko-Polska Akademia Filmu i Fotografii (zwana dalej „Akademią”) jest kompleksowym programem edukacyjno-kulturalnym, którego celem jest prezentacja kultury polskiej w Norwegii
i norweskiej w Polsce. Projekt jest finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych w ramach programu: „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”. Projekt jest współfinansowany przez Gminę Jarocin i Polski Instytut Sztuki Filmowej.

§3
Celem Akademii jest:
• edukacja kulturalna oraz przekazanie odbiorcom konkretnych umiejętności z zakresu filmu
i fotografii, jako skutecznych narzędzi sprzyjających rozwojowi dialogu międzykulturowego;
• aktywizacja kulturalna młodego pokolenia w Polsce i Norwegii;
• realizacja wspólnych, polsko-norweskich działań artystycznych, przeprowadzonych
w nowoczesnej formie, z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi i technologii;
• zwiększenie powszechnego zrozumienia dla różnorodności kulturowej i wzmocnienie dialogu międzykulturowego;
• wzmocnienie stosunków dwustronnych między partnerami z Polski i Norwegii oraz wzajemna wymiana doświadczeń.

§4
Wszelkie autorskie prawa majątkowe do formuły Akademii (pełna nazwa: Norwesko-Polska Akademia Filmu i Fotografii) stanowią wspólną, autorską koncepcję Stowarzyszenia „Jarocin XXI” i Stowarzyszenia „FILMFORUM”, zwanych dalej Organizatorami.

§5
Do nadzoru nad przebiegiem prac merytoryczno-organizacyjnych związanych z realizacją Akademii, Organizatorzy powołują Komitet Organizacyjny w skład którego wchodzą:
1. przedstawiciel Stowarzyszenia „Jarocin XXI”,
2. przedstawiciel Stowarzyszenia „FILMFORUM”,
3. przedstawiciel Stowarzyszenia „IN-NI”,
4. przedstawiciel Stowarzyszenia „Polski Klub Fotograficzno-Turystyczny w Norwegii”,
5. przedstawiciel Deichmanske Bibliotek w Oslo,
6. przedstawiciel Centrum Kultury Holmlia w Oslo,
7. inne osoby powołane przez Organizatorów ze względu na swój istotny udział w pracach związanych z przygotowaniem Akademii.

§6
Organizatorzy zapraszają do współudziału w organizacji Akademii inne jednostki państwowe, społeczne i prywatne, które zamierzają wnieść swój rzeczowy lub finansowy wkład
w przygotowanie i realizację programu Akademii.

§7
Za całość spraw związanych z przygotowaniem i przebiegiem Akademii odpowiedzialna jest Dyrekcja Akademii, powoływana przez Komitet Organizacyjny, posiadająca decydujący głos
w kwestiach spornych, nie objętych regulaminem lub wymagających dodatkowych interpretacji.

§8
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

II. Zasady udziału w Warsztatach:

§9
Warsztaty są otwartą imprezą filmowo-edukacyjną. Zasady udziału w Warsztatach określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.

§10
1. Warsztaty będą składały się z dwóch modułów programowych i odbędą się
w następujacych terminach:

a) MODUŁ nr 1: WARSZTATY REALIZACJI FILMOWEJ W NORWEGII
termin i miejsce realizacji: 17-23 sierpnia 2015 r., Oslo;

b) MODUŁ nr 2: WARSZTATY POSTPRODUKCJI FILMOWEJ W POLSCE
termin i miejsce realizacji: 26-30 września 2015 r., Jarocin.

2. MODUŁ nr 1 i MODUŁ nr 2 stanowią spójny, integralny i kompleksowy program edukacyjny obejmujący poszczególne etapy realizacji filmowej.
3. Językiem wykładowym Warsztatów będzie język angielski.

§11
Do udziału w Warsztatach może zgłosić się każda osoba pełnoletnia (zwana dalej Uczestnikiem), która dostarczy Organizatorom FORMULARZ UCZESTNICTWA (dostępny w oficjalnym serwisie internetowym Akademii: www.norwayacademy.eu) oraz następujące dokumenty w języku angielskim:
1. list motywacyjny;
2. pomysł na film krótkometrażowy (fabularny lub dokumentalny), zgodny z założeniami artystycznymi Akademii wskazanymi w §22 niniejszego regulaminu.

§12
W wyjątkowych wypadkach Organizatorzy mogą przyjąć do udziału w Warsztatach osoby niepełnoletnie. FORMULARZ UCZESTNICTWA w wypadku osoby niepełnoletniej, wypełniają
i podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.

§13
Dokładnie wypełniony FORMULARZ UCZESTNICTWA wraz z listem motywacyjnym i pomysłem na scenariusz filmu krótkometrażowego należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 czerwca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Stowarzyszenie FILMFORUM
ul. Mińska 25 – bud. 8, 03-808 Warszawa, Polska (Soho Factory)
z dopiskiem „AKADEMIA FILMOWA 2015”

§14
Uczestnik powinien także potwierdzić swoje zgłoszenie wysyłając do Organizatorów wypełniony FORMULARZ UCZESTNICTWA w formie elektronicznej (format: WORD/PDF), do dnia
30 czerwca 2015 r., na adres: biuro@filmforum.pl. W temacie maila należy wpisać: “ZGŁOSZENIE – AKADEMIA FILMOWA”.

§15
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za FORMULARZE UCZESTNICTWA, które nie dotarły do nich, lub dotarły z opóźnieniem, na skutek przyczyn niezależnych (np. opóźnienie ze strony firm, które realizowały wysyłkę).

§16
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych
w FORMULARZU UCZESTNICTWA. Podanie nieprawdziwych, nieczytelnych lub niepełnych danych osobowych bądź niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z udziału w Warsztatach.

§17
Ilość miejsc na Warsztatach jest ograniczona, o przyjęciu decyduje pisemne potwierdzenie otrzymane od Organizatorów. Kwalifikacji Uczestników dokona Komitet Organizacyjny na podstawie dokumentów wskazanych w §11.

§18
Informacje na temat wyników kwalifikacji do udziału w Warsztatach można uzyskać telefonicznie po 10 lipca 2015 r. lub w serwisie internetowym: www.norwayacademy.eu.

§19
Opłata akredytacyjna za udział w Warsztatach wynosi: 1.400 PLN brutto (Uczestnicy z Polski) lub 2.800 NOK brutto (Uczestnicy z Norwegii) i obejmuje:

1. koszty przelotu na trasie Polska-Norwegia, Norwegia-Polska,

2. zakwaterowanie (w dniach 17-23 sierpnia 2015 r. i 26-30 września 2015 r.),

3. udział we wszystkich wydarzeniach objętych programem,

4. wyżywienie (2 posiłki dziennie).

§20
Organizatorzy nie zwracają wpłaconej przez Uczestnika opłaty akredytacyjnej. Organizatorzy mogą zwrócić Uczestnikowi opłatę akredytacyjną jeżeli otrzymają uzasadnioną przypadkiem losowym prośbę na piśmie do dnia 31 lipca 2015 roku. W późniejszym terminie prośby nie będą rozpatrywane.

§21
Opłatę akredytacyjną za udział w Warsztatach należy wpłacić do dnia 15 lipca 2015 r. na rachunek bankowy:

Nazwa Rachunku: Stowarzyszenie Jarocin XXI,
ul. Gołębia 1, 63-200 Jarocin

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Jarocinie
Numer rachunku: 73 8427 0009 0020 0051 2000 0001

z adnotacją w tytule przelewu: „Norwesko-Polska Akademia Filmu i Fotografii”

III. Założenia artystyczne Akademii:

§22
1. Pomysł na film krótkometrażowy (fabularny lub dokumentalny), którego dostarczenie Organizatorom jest warunkiem udziału w Akademii, powinien oscylować wokół tematów związanych z szeroko rozumianą multikulturowością, gdzie najważniejszym założeniem będzie promowanie wartości związanych ze wspólnym funkcjonowaniem różnych grup etnicznych, społecznych czy religijnych.
2. Sugerowane przez Organizatorów tematy powinny dotyczyć następujących zagadnień:
a. funkcjonowanie jednostki we współczesnym świecie,
b. zmiany społeczne,
c. jakość życia,
d. globalizacja,
e. folklor i regionalizm,
f. ekonomia i polityka.
3. Należy przy tym podkreślić, że wszystkie poruszone powyżej zagadnienia powinny zostać ukazane w atrakcyjnej formie (przekładalnej na język filmowy) oraz dotykać autentycznych emocji i prezentować wielowymiarowych bohaterów.

§23
Wszelkie efekty działalności artystycznej zrealizowanej w ramach Akademii należą do domeny publicznej i mogą być bez żadnych ograniczeń eksploatowane przez Organizatorów
i Uczestników, pod warunkiem zachowania ich artystycznej i formalnej nienaruszalności.

§24
Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i promowanie przez Organizatorów efektów swojej dzialalności artystycznej, zrealizowanej w ramach Warsztatów, poprzez umieszczenie portfolio, jingla lub innego utworu audiowizualnego (w tym również całego filmu zrealizowanego w ramach Warsztatów) promującego misję i cele edukacyjne Akademii w stacjach telewizyjnych
i radiowych, wydawnictwach DVD oraz w sieci Internet.

IV. Uwagi porządkowe:

§25
Zgłoszenie udziału w Warsztatach oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

§26
Uczestnik ma prawo i obowiązek udziału we wszystkich zajęciach (wykładach, warsztatach, ćwiczeniach praktycznych oraz imprezach towarzyszących) przewidzianych programem Warsztatów.

§27
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz udziału w Akademii (zgodnie z polską ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833).

§28
Informacje takie, jak adres zamieszkania, telefon, e-mail służą jedynie do celów związanych
z organizacją Akademii i pozostają do wyłącznej wiadomości Organizatorów.

§29
Uczestnicy powinni informować Organizatorów o swoich wyjściach poza teren zakwaterowania po godzinie 22.00. Wszystkich Uczestników obowiązują również wewnętrzne regulaminy porządkowe obiektów w których realizowane będą Warsztaty.

V. Dodatkowe informacje:

§30
Szczegółowych informacji na temat Akademii udziela biuro organizacyjne:

Stowarzyszenie „FILMFORUM”
ul. Mińska 25 – bud. 8, 03-808 Warszawa
tel.: 22 392 03 22
tel.: 22 392 03 21
e-mail: biuro@filmforum.pl

Stowarzyszenie „JAROCIN XXI”
ul. Gołębia 1, 63-200 Jarocin
tel.: 62 747 11 19,
e-mail: kino@jarocin.pl

§31
Niniejszy Regulamin dostępny jest w na stronie internetowej: www.norwayacademy.eu.