Regulamin

Norwesko-Polska Akademia Filmu i Fotografii

REGULAMIN
Warsztatów Fotograficznych

I. Informacje ogólne:

§1

Warsztaty Fotograficzne (zwane dalej „Warsztatami”) są imprezą odbywającą się w ramach Norwesko-Polskiej Akademii Filmu i Fotografii.

§2

Norwesko-Polska Akademia Filmu i Fotografii (zwana dalej „Akademią”) jest kompleksowym programem edukacyjno-kulturalnym, którego celem jest prezentacja kultury polskiej w Norwegii i norweskiej w Polsce. Projekt jest finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych w ramach programu: „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa „kulturowego”. Projekt jest współfinansowany jest przez Gminę Jarocin i Powiat Jarociński.

§3

Celem Akademii jest:
edukacja kulturalna oraz przekazanie odbiorcom konkretnych umiejętności z zakresu fotografii i filmu, jako skutecznych narzędzi sprzyjających rozwojowi dialogu międzykulturowego;
aktywizacja kulturalna młodego pokolenia w Polsce i Norwegii;
realizacja wspólnych, polsko-norweskich działań artystycznych, przeprowadzonych w nowoczesnej formie, z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi i technologii;
zwiększenie powszechnego zrozumienia dla różnorodności kulturowej i wzmocnienie dialogu międzykulturowego;
wzmocnienie stosunków dwustronnych między partnerami z Polski i Norwegii oraz wzajemna wymiana doświadczeń.

§4

Wszelkie autorskie prawa majątkowe do formuły Akademii (pełna nazwa: Norwesko-Polska Akademia Filmu i Fotografii ) stanowią wspólną, autorską koncepcję Stowarzyszenia „Jarocin XXI”
i Stowarzyszenia „FILMFORUM”, zwanych dalej Organizatorami.

§5

Do nadzoru nad przebiegiem prac merytoryczno-organizacyjnych związanych z realizacją Akademii, Organizatorzy powołują Komitet Organizacyjny w skład którego wchodzą:

1. przedstawiciel Stowarzyszenia „Jarocin XXI”,
2. przedstawiciel Stowarzyszenia „FILMFORUM”,
3. przedstawiciel Stowarzyszenia „IN-NI”,
4. przedstawiciel Stowarzyszenia „Polski Klub Fotograficzno-Turystyczny w Norwegii”,
5. inne osoby powołane przez Organizatorów ze względu na swój istotny udział w pracach związanych z przygotowaniem Akademii.

§6

Organizatorzy zapraszają do współudziału w organizacji Akademii inne jednostki państwowe, społeczne i prywatne, które zamierzają wnieść swój rzeczowy lub finansowy wkład w przygotowanie
i realizację programu Akademii.

§7

Za całość spraw związanych z przygotowaniem i przebiegiem Akademii odpowiedzialna jest Dyrekcja Akademii, powoływana przez Komitet Organizacyjny, posiadająca decydujący głos w kwestiach spornych, nie objętych regulaminem lub wymagających dodatkowych interpretacji.

§8

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

II. Zasady udziału w Warsztatach:

§9

Warsztaty odbędą się w dniach 17-23 sierpnia 2015 roku w Oslo (Norwegia).

§10

Warsztaty są otwartą imprezą fotograficzno-edukacyjną. Zasady udziału w Warsztatach określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.

§11

Do udziału w Warsztatach może zgłosić się każda osoba pełnoletnia (zwana dalej Uczestnikiem), która dostarczy Organizatorom następujące dokumenty:

1. FORMULARZ UCZESTNICTWA (dostępny w oficjalnym serwisie internetowym Akademii: www.norwayacademy.eu);
2. list motywacyjny;
3. 10 zdjęć – seria/reportaż w formie elektronicznej (format JPG, max 3MB, max 2400px wysokość/szerokość), stanowiących oficjalne i upublicznione portfolio Uczestnika.

§12

Dokładnie wypełniony FORMULARZ UCZESTNICTWA wraz z listem motywacyjnym i zdjęciami należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2015 r.

§13

Uczestnik powinien wysłać do Organizatorów wypełnione dokumnenty (format: WORD/PDF) i 10 zdjęc w formie elektronicznej na adres: anna.nowogrodzka@gmail.com W temacie maila należy wpisać: “ZGŁOSZENIE – AKADEMIA FOTOGRAFII 2015″/„APPLICATION – PHOTO ACADEMY 2015”.

§14

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za FORMULARZE UCZESTNICTWA, które nie dotarły do nich, lub dotarły z opóźnieniem, na skutek przyczyn niezależnych (np. opóźnienie ze strony firm, które realizowały wysyłkę).

§15

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w FORMULARZU UCZESTNICTWA. Podanie nieprawdziwych, nieczytelnych lub niepełnych danych osobowych bądź niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z udziału w Warsztatach.

§16

Ilość miejsc na Warsztatach jest ograniczona, o przyjęciu decyduje pisemne potwierdzenie otrzymane od Organizatorów. Kwalifikacji Uczestników dokona Komitet Organizacyjny na podstawie dokumentów wskazanych w §11.

§17

Informacje na temat wyników kwalifikacji do udziału w Warsztatach można uzyskać telefonicznie po 20 czerwca 2015 r. lub w serwisie internetowym: www.norwayacademy.eu.

§18

Opłata akredytacyjna za udział w Warsztatach wynosi 1.500,00 PLN brutto (3000,00 NOK) i gwarantuje udział we wszystkich wydarzeniach objętych programem, zakwaterowanie w dniach 16-23 sierpnia 2015 r. oraz wyżywienie (2 posiłki dziennie). W przypadku rezygnacji z przelotu oplata wynosi 1250,00 PLN brutto (2500,00 NOK). W przypadku rezygnacji z zakwaterowania i przelotu opłata wynosi 1000,00 PLN brutto (2000,00 NOK). Opłatę akredytacyjną za udział w Warsztatach należy wpłacić do dnia 15 lipca 2015 r. na rachunek bankowy:

Nazwa Rachunku: Stowarzyszenia Jarocin XXI,
ul. Gołębia 1, 63-200 Jarocin

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Jarocinie
Numer rachunku: 73 8427 0009 0020 0051 2000 0001

z adnotacją w tytule przelewu: „Akademia Fotografii 2015”

§19

Organizatorzy nie zwracają wpłaconych przez Uczestnika środków za noclegi oraz koszty organizacyjne, wliczonych w opłatę akredytacyjną. Organizator może zwrócić Uczestnikowi opłatę akredytacyjną jeżeli otrzyma uzasadnioną przypadkiem losowym prośbę na piśmie do dnia 1 sierpnia 2015 roku. W późniejszym terminie prośby nie będą rozpatrywane.

§20

1. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i promowanie przez Organizatorów efektów swojej działalności artystycznej zrealizowanej w ramach Akademii.

2. Wszelkie efekty działalności artystycznej zrealizowanej w ramach Akademii należą do domeny publicznej i mogą być bez żadnych ograniczeń eksploatowane przez Organizatorów i Uczestników, pod warunkiem zachowania ich artystycznej i formalnej nienaruszalności.

III. Uwagi porządkowe:

§21

Zgłoszenie udziału w Warsztatach oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

§22

Uczestnik ma prawo i obowiązek udziału we wszystkich zajęciach (wykładach, warsztatach, ćwiczeniach praktycznych oraz imprezach towarzyszących) przewidzianych programem Warsztatów.

§23

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz udziału w Akademii (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833).

§24

Informacje takie, jak adres zamieszkania, telefon, e-mail służą jedynie do celów związanych z organizacją Akademii i pozostają do wyłącznej wiadomości Organizatorów.

§25

Uczestników obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.

§26

Uczestnicy powinni informować Organizatorów o swoich wyjściach poza teren zakwaterowania po godzinie 22.00. Wszystkich Uczestników obowiązują również wewnętrzne regulaminy porządkowe obiektów w których realizowane będą Warsztaty.

IV. Dodatkowe informacje:

§27

Szczegółowych informacji na temat Akademii udziela biuro organizacyjne:

Den Polske Klubben for Fotografi og Turisme i Norge
Maciej Ciara
tel.: +47 477 19 794
e- mail: maciejciara@gmail.com
Anna Nowogrodzka
tel.: +47 46387937
e- mail: anna.nowogrodzka@gmail.com

informacje logistyczne (transport, płatności)
Stowarzyszenie JAROCIN XXI
Małgorzata Niestrawska-Kaźmierczak
tel.: 62 747 11 19,
tel.: 601 647 916
e-mail: kino@jarocin.pl

§28

Niniejszy Regulamin dostępny jest w na stronie internetowej: www.norwayacademy.eu.

>>Pobierz w formacie PDF